Follow

matrikten @eren ve @heywinry i güreş kültürüme boğdum .d

@kayfabeengineer @eren çok eğlenceliydi ksldodlepsldpl kapattım pcyi ama geri kalan konuşmaları yarın okucam söz

@heywinry @eren şöyle söyleyim, güreş 101'in yarısını görmediniz.

@heywinry @eren amerikada doğsaydım muhtemelen güreş tarihçisi olup yattığım yerden para kazanırdım.

Sign in to participate in the conversation
koyu.space

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!