Follow

biliyorsunuz ki @yutyo eski foncu jenerasyonun çıkarları nedeniyle önünü tıkadığı için korsan partiden ayrılmıştı. şimdi sol partide göreve başladı ancak dijital özgürlükler alanında çalışmayı bırakmayacağız. ülkemizde bu alandaki bilgi yetersizliğini yıkabilmek adına, bir dijital özgürlük hareketi ( @doh) başlatmaya karar verdik. aranızda bu konuda destek olmak isteyenler aşağıdaki formu doldurabilirler. postu boostlayarak farklı insanlara ulaşmasını da sağlarsanız ayrıca teşekkür ederim.

dar.vin/dohkayit

Sign in to participate in the conversation
koyu.space

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!