Follow

bu şov 90ların sonlarında güreşe damgasını vurmuş olan Hammerstein Balo Salonunda gerçekleşti. Manhattan Center bir sürü etkinliğe ev sahipliği yaptı ama bu kadar kötüsünü görmedi. şovun yalnızca 2 güzel yanı vardı: Ian Riccaboni 1 maç için spiker masasına geldi, Jeff Jarrett kodumun arka bahçe güreşçisiyle bile güzel bir maç çıkarılabileceğini gösterdi.

Sign in to participate in the conversation
koyu.space

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!