Follow

iktidarından muhalefetine, tarikat ve terör örgütleri ile arasına mesafe koyabilen yok. ne bok yiyeceğiz amk.

içime dert düştü bunu yazmadan önce. sonra açtım tek tek muhalefeti inceledim. hem görüşlerine katıldığım hem de bu konuda ilkeli duran partiler memleket ve zafer partileri. yine gidip tavukçu maaremi destekleyeceğim herhalde.

Sign in to participate in the conversation
koyu.space

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!