Follow

Hazirana kadar çalışmazsam Toplumsal ekoloji kitaplarını bitiririm ne güzel. Bakalım bu kelime ırgatının de entelektüel faaliyetlere imkanı olacak mı:/

Sign in to participate in the conversation
koyu.space

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with koyu.space!