Follow

twitterı üç gün önce kapattım ama elim ayağım titremeye başladı. aşsldia bağımlılık çok fena çok.

Sign in to participate in the conversation
koyu.space

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with koyu.space!