Follow

Düşündüklerim:
1- bebelerimi çok seviyorum
2- birkaç yıla kendi evlerine çıkarlar ne yapacağım o zaman ben
3-yalnız yaşamak çok mu koyar acaba

Sign in to participate in the conversation
koyu.space

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with koyu.space!