Follow

Of berraya aşırı imreniyorum ben 11deyken 5te yatıp 7de kalkıyodum sonra ilk 3 ders salyam aka aka uyuyodum kslddldlsl kız tatilde çalışıyo mükemmel ders çalışmasıyla alakalı tootlarını okuyunca çok mutlu oluyorum 🥺🥺🥺

Sign in to participate in the conversation
koyu.space

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!