Follow

«Якщо ти дійсно думаєш, що тобі нема чого приховувати, попередь мене відразу — так я знатиму, що тобі не можна довірити жодної таємниці. Бо, ясна річ, ти не можеш зберігати ніяких таємниць.» — Mikko Hypponen, [виступ на TED (2013)][hypponen].

Приватність — це не про приховування чогось «поганого». Це про вибір, коли й кому ми відкриваємо ту чи іншу часточку себе. Це про особисті кордони. Це про можливість обдумувати й розвиватися без страху спостереження. Це про інтелектуальну самостійність і автономію. Це про можливість довіряти одне одним.

Це про можливість по-справжньому «бути собою». Це про різні контексти і ситуації, в яких ми функціонуємо, і межі, які ми встановлюємо між ними.

Це про можливість критики і дискусії, яка неможлива в умовах тотального стеження.

Технологія і приватність не суперечать одне одному. Нюанс просто в тому, що деякі сервіси «продають» крах приватності як свій основний продукт, і намагаються змусити всіх повірити, що така природа всіх технологій.

Не купуймося на це.

[hypponen]: ted.com/talks/mikko_hypponen_h

Sign in to participate in the conversation
koyu.space

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!