Καποι@ πρεπει να κατοχυρώσει το bamia.social

Show thread

Θεώρημα του ελληνικού μαστοντον:

Κάθε συζήτηση έχει πιθανότητα να καταλήξει σε συζήτηση περί μπάμιας.

blu.256 boosted

Hey everyone :ablobcatwave:

Just a reminder, you can see all the recommendations of accounts to follow ever made on FediFollows organised into nice categories at:

mastodon.online/@FediFollows/1

As I post about more recommendations, they will automatically appear in this directory under whatever hashtags I've used on the post.

Also, many of the categories have multiple pages now. To see the next page click on "show older" at the bottom of the page.

blu.256 boosted
blu.256 boosted
blu.256 boosted

when you overexpose night photos and you have a lot of moon light and no artificial light you get pictures which look like they are taken on a sunny day - just with stars.
#photography #LongExposure

blu.256 boosted
blu.256 boosted

Okay, I'm curious, when did you guys first hear about/join Linux? Please boost for a wider data pool. :boost_love:

blu.256 boosted
blu.256 boosted

What search engine do you use?

Do you use the compose key for inputting complex characters (e.g., accented letters, ©®™)?

blu.256 boosted

34 days until Internet Explorer officially dies.

blu.256 boosted
blu.256 boosted

Φανταστείτε, λέει, να αγόραζαν νέα ΜΜΜ αντί για Rafale, να μείωναν κατά 50% το εισιτήριο, να εκσυγχρονίζανε τα σαπάκια του ΗΣΑΠ και του ΜΕΤΡΟ και να αύξαναν τα δρομολόγια για να αντιμετωπιστεί η αύξηση των καυσίμων κ η ενεργειακή κρίση

blu.256 boosted

First impressions are everything!

We're redesigning instance landing pages, some highlights include:

✨ Modern design
⚡ Feature overview
✨ Customizable text fields
⚡ About page w/ custom html
✨ Improved Onboarding
⚡ Clearer instance rules

We want your feedback, admins please let us know what you want or would like to see!

Boosts appreciated! #pixelfed

blu.256 boosted
blu.256 boosted

@foufoutos Είναι καθαρά θέμα επιλογής. Ή τουλαχιστον θα έπρεπε να είναι. Το systemd, το κλασικό init, το OpenRC και άλλα προγράμματα που τα ενώνουν συνήθως υπο το ίδιο label του init system έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικούς σκοπούς. Θα μπορούσε κανεις να έχει εναν server με systemd και να χρησιμοποιει runit στα προσωπικά τ@ συστήματα, ή αντιστρόφως, ή κάπως αλλιώς.

Το πρόβλημα αρχίζει εκεί που οι κύριες διανομές δεν προσφέρουν τρόπο να εγκατασταθεί μια εναλλακτική λύση (κάτι το οποίο είναι δυνατόν για τα init systems, όπως αποδεικνύει άψογα το ).

Το θέμα αυτό, όπως και πολλά άλλα, καταλήγει να είναι θέμα προτίμησης (ή δη πιστότητας, για ορισμένους), και πρέπει πάντα να υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει κανείς το εργαλείο που τ@ βολεύει περισσότερο.

blu.256 boosted

Politics 

Elon Musk was quoted saying he would unban Trump from Twitter. At what point does domestic terrorism kick in for users with millions of followers on social platforms? 😮‍💨

Thanks for being on Mastodon and supporting a more diverse and friendly social media ecosystem.

blu.256 boosted

@Lady_Bee επειδή ζω από μέσα το πρόβλημα....είναι όλο λάθος.... η ελληνική οικογένεια έχει μεγαλώσει με εντελώς λάθος πρότυπα κ πεποιθήσεις τα αγόρια και με ακόμα πιο λάθος προτυπα κ πεποιθήσεις τα κορίτσια. Θέλει όλο γκρέμισμα και χτίσιμο εκ του μηδενός!

blu.256 boosted
Show older
koyu.space

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with koyu.space!